Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MIRS Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000081229

Kapitał zakładowy 50.000 zl

NIP 894-00-04-417
REGON 008087526

Program regionalny